Suna la: 0742 010 636

Ciprian Porumbescu 12, Sector 1, Bucuresti Vezi Locatie

Politică de confidențialitate

1. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de către Clinica Dr Blaj

Clinica Dr Blaj înregistrează datele cu caracter personal pe care le introduceți în formularul de contact sau în formularul pentru programări.

 Datele personale solicitate sunt utilizate exclusiv pentru a vă putea informa despre serviciile noastre, soluționarea unor cereri speciale, întrebări și comunicarea unor eventuale reclamații.

În cazul vizitatorilor site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați website-ul, următoarele categorii de date cu caracter personal ar putea fi prelucrate:

  • în cazul informațiilor furnizate prin intermediul siteului, categoriile de date cu Caracter Personal colectate pot fi diferite (de ex. privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălțimea, greutatea, condiții de muncă, istoric de boli în familie, obiceiuri/ preferințe. 
  • în cazul completării formularelor de sugestii, solicitării de informații suplimentare, completării formularului de contact și/ sau programare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.
  • În cazul efectuării unei programări în vederea efectuării de analize și proceduri medicale: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon (pentru ca persoanele care efectuează programarea să primească un sms/e-mail de confirmare a programării). 

Aceste date oferă informații despre numele, adresa de e-mail, număr de telefon, data programării online, data vizualizării unui mesaj personalizat și data la care un link din mesajul personalizat este deschis.

Datele sunt stocate, prelucrate si transmise de către Clinica Dr Blaj cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Clinica Dr Blaj vă asigură că datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate în siguranță, iar transmiterea lor către terți nu se va face fără acordul dumneavoastră în prealabil, și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web www.drblaj.ro  vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către  Clinica Dr Blaj, atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de noi  cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – RGPD.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.drblaj.ro.

În momentul completării formularelor disponibile pe www.drblaj.ro, Clinica Dr Blaj va colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecărei date personale ce se solicită.

Clinica Dr Blaj poate primi, de asemenea, și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale paginii solicitate.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încat acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însa un impact negativ asupra navigării dumneavoastră pe site-ul www.drblaj.ro.

2. Drepturile dumneavoastră

Clinica Dr Blaj, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului (persoane vizate conform RGPD), și anume:

  • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor  – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare  – corectarea, fără întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  – dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. Clinica Dr Blaj asigură respectarea drepturilor persoanelor vizate, astfel cum sunt acestea prevazute la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv dreptul la informare (art. 13 și art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16) dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -), dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art. 22 și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.drblaj.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa Dr. Blaj St. Cabinet Medical SRL la adresa de email: clinicablaj@gmail.com.

3. Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor

Clinica Dr Blaj nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului clinicii, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Clinicii Dr Blaj.

Clinica Dr Blaj a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Clinica Dr Blaj, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor masuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securitații datelor cu caracter personal.

Totodată, Clinica Dr Blaj acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai clinicii, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului Clinicii Dr Blaj sunt reținute pe o perioada de 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați cu privire la perioada de retenție.

4. Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Clinica Dr Blaj va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail la adresa: clinicablaj@gmail.com .

5. Informații privind Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

În măsura  în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro